شماره: 9/99/39055

منطقه 9 استعلام

موضوع : تجهیز روشنایی زیرگذرهای عابرپیاده سطح منطقه 9

1-بازگشایی پاکات استعلام در زمان جلسه کمیسیون منوط به داشتن ظرفیت آزاد کافی در سامانه وندور بوده و در صورت عدم ظرفیت کافی شهرداری نسبت به کنار گذاشتن پاکت اقدام می نماید. 2-    تحویل پاکتهای استعلام : دبیرخانه شهرداری منطقه 9 واقع در طبقه  همکف  اداره می باشد.(همراه داشتن مُهر شرکت جهت تحویل پاکت الزامیست) 3-    مشخص...

زمان شروع:1399/10/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/06 13:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/06 13:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/07 15:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

مدیر شهرداری منطقه 9

جواد اصغری

خدمات الکترونیک شهری