فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۱ ۳۶
چچ
2K/Ys9iq2YjYsdin2YTYudmF2YQg2YHYsdmH2YbaryDYtNmH2LHZiNmG2K/Zig==

دستورالعمل فرهنگ شهروندی

شهروندی ، مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن ، به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. مقوله "شهروندی" همه افراد جامعه را از حقوق مدنی یکسان برخوردار می سازد تا به فرصت های برابر زیست اقتصادی و اجتماعی دسترسی مناسب داشته باشند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه ضمن مشارکت در حوزه های مختلف و حقوق برابر ، مسئولیت هایی در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند . شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه منطم و عدالت محور دارد. بر اساس آموزش فرهنگ شهروندی ، نهادینه سازی حقوق و تکالیف متناسب با شهروندی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسانی است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5757613182068
Qt: 2.8371560573578