فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۴۰ ۱۳۷
چچ
دستورالعمل ارتقای فرهنگ شهروندی

دستورالعمل ارتقای فرهنگ شهروندی

شهروندی مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن ، به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. مقوله "شهروندی" همه افراد جامعه را از حقوق مدنی یکسان برخوردار می سازد تا به فرصت های برابر زیست اقتصادی و اجتماعی دسترسی مناسب داشته باشند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه ضمن مشارکت در حوزه های مختلف و حقوق برابر ، مسئولیت هایی در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند . شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه منطم و عدالت محور دارد. بر اساس آموزش فرهنگ شهروندی ، نهادینه سازی حقوق و تکالیف متناسب با شهروندی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسانی است.