شماره: 9/99/34988

منطقه 9 استعلام

موضوع : تعمیرات اساسی منابع آبی پارک شهری وکیل آباد -المی رودخانه

1-بازگشایی پاکات استعلام در زمان جلسه کمیسیون منوط به داشتن ظرفیت آزاد کافی در سامانه وندور بوده و در صورت عدم ظرفیت کافی شهرداری نسبت به کنار گذاشتن پاکت اقدام می نماید. 2-    تحویل پاکتهای استعلام : دبیرخانه شهرداری منطقه 9 واقع در طبقه  همکف  اداره می باشد.(همراه داشتن مُهر شرکت جهت تحویل پاکت الزامیست) 3-    مشخص...

زمان شروع:1399/09/01
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/09/03 13:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/09/03 13:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/09/03 15:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

مدیر شهرداری منطقه 9

جواد اصغری

خدمات شهروندی