شماره: 9/99/47895

منطقه 9 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : مرمت وبازسازی پیاده روهای خیابان بهارستان - محله طالقانی

1-بازگشایی پاکات استعلام در زمان جلسه کمیسیون منوط به داشتن ظرفیت آزاد کافی در سامانه وندور بوده و در صورت عدم ظرفیت کافی شهرداری نسبت به کنار گذاشتن پاکت اقدام می نماید. 2-    تحویل پاکتهای استعلام : دبیرخانه شهرداری منطقه 9 واقع در طبقه  همکف  اداره می باشد.(همراه داشتن مُهر شرکت جهت تحویل پاکت الزامیست) 3-    مشخص...

زمان شروع:1399/12/27
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/28 12:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/28 12:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/28 00:00:15
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

مدیر شهرداری منطقه 9

جواد اصغری

خدمات الکترونیک شهری